Polityka prywatności

Wprowadzenie 

Ochrona danych osobowych zawsze była traktowana jako jeden z najważniejszych aspektów w działalności firmy Bila Trading. Czujemy się szczególnie odpowiedzialni za bezpieczeństwo danych osobowych przetwarzanych przez nas w związku z naszą działalnością. Naszym celem jest również należyte informowanie Państwa o sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, szczególnie wobec treści nowych przepisów o ochronie danych osobowych, w tym „Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (RODO). Z tego względu, w niniejszym dokumencie informujemy o podstawach prawnych przetwarzania  danych osobowych, sposobach ich zbierania i wykorzystywania, a także o prawach podmiotów danych z tym związanych. 

Czym są dane osobowe i co oznacza ich przetwarzanie. 

Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Przetwarzaniem danych osobowych jest w zasadzie każda czynność na danych osobowych, niezależnie od tego, czy jest dokonywana w sposób zautomatyzowany czy nie, np. zbieranie, przechowywanie, utrwalanie, porządkowanie, modyfikowanie, przeglądanie, wykorzystywanie, udostępnianie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie. Bila Trading przetwarza dane osobowe w różnych celach, przy czym w zależności od celu, zastosowanie mogą mieć różne sposoby zbierania, podstawy prawne przetwarzania, wykorzystywania, ujawniania oraz okresy przechowywania.

Kiedy niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie? 

Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie do wszystkich przypadków, w których Bila Trading jest administratorem danych osobowych i przetwarza dane osobowe. Dotyczy to zarówno przypadków, w których Bila Trading przetwarza dane osobowe pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, jak i przypadków, w których dane osobowe pozyskaliśmy z innych źródeł. Bila Trading realizuje swoje obowiązki informacyjne w obu powyższych przypadkach, określone odpowiednio w art. 13 i art. 14 RODO zgodnie z tymi przepisami. Poniżej wskazujemy pełne dane firmy Bila Trading jako administratora danych osobowych: 

Bila Trading Tomasz Kawulski,
03-642 WARSZAWA, KONDRATOWICZA, nr 65, lok. 14,
NIP: 5261680723, REGON: 012740970,
tel. 22 266 03 88, tel. kom. 602240901, adres e-mail: biuro@bila.pl 

W jaki sposób, w oparciu o jakie podstawy prawne i jakiego typu dane osobowe przetwarza Bila Trading? 

Pragniemy zachować przejrzystość w zakresie sposobów i podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych, a także celów dla których Bila Trading przetwarza dane osobowe. Dbamy o to, by każdorazowo wskazać niezbędne informacje w tym zakresie każdej osobie, której dane osobowe przetwarzamy jako administrator danych. Kierując się tym, by nasze wyjaśnienie tych kwestii było jak najbardziej czytelne, przedstawiamy poniższe zestawienie operacji przetwarzania danych osobowych. 

Jednocześnie pragniemy wskazać, że ilekroć przetwarzamy dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych, staramy się przeanalizować i zrównoważyć nasz interes oraz potencjalny wpływ na osobę, której dane dotyczą (pozytywny, jak i negatywny) oraz prawa tej osoby wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych. Nie przetwarzamy danych osobowych w oparciu o nasz uzasadniony interes w przypadku, gdy dojdziemy do wniosku że wpływ na osobę, której dane dotyczą przeważałby nad naszymi interesami (wówczas możemy przetwarzać dane osobowe jeśli posiadamy odpowiednią zgodę lub wymagają tego lub zezwalają na to przepisy prawa). 

Przetwarzanie danych osobowych osób odwiedzających stronę internetową prowadzoną przez Bila Trading

 Informacje ogólne 

Osoby odwiedzające stronę internetowe firmy Bila Trading mają kontrolę nad danymi osobowymi, które nam podają. Serwisy ograniczają zbieranie i wykorzystywanie informacji o ich użytkownikach do niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia na ich rzecz usług na pożądanym poziomie, stosownie do art. 18 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 

Cookies 

W ograniczonym zakresie możemy zbierać dane osobowe automatycznie za pośrednictwem plików cookies znajdujących się na naszych stronach internetowych. Cookies to małe pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika lub urządzeniu mobilnym, w czasie korzystania przez niego z serwisów internetowych. Pliki te służą m.in. korzystaniu z różnych funkcji przewidzianych na danej stronie internetowej lub potwierdzeniu, że dany użytkownik widział określone treści z danej witryny internetowej. Wśród plików cookies wyróżnić możne te, które są niezbędne do działania strony internetowej. Należące do tej kategorii pliki cookies wykorzystywane są, aby zapewnić: 

 • utrzymanie sesji użytkownika, 
 • zapisanie stanu sesji użytkownika, 
 • monitoring dostępności usług.  

Kolejna kategoria plików cookies, to pliki, które wprawdzie nie są niezbędne do korzystania z serwisów, ale ułatwiają korzystanie z nich. Wykorzystuje się je, aby umożliwić: 

 • zapamiętanie wyboru użytkownika w kwestii zaprzestania wyświetlania wybranego komunikatu lub wyświetlenia go określoną liczbę razy, 
 • przywrócenie sesji użytkownika, 
 • zapamiętanie ostatnio wybranej kategorii w serwisie, 
 • sprawdzenie czy zapis do plików cookies funkcjonuje prawidłowo, 
 • dopasowanie zawartości serwisów do preferencji użytkowników, 
 • ustawienie preferowanego języka, waluty, rozmiaru czcionki i innych tego typu właściwości ułatwiających pracę z aplikacją, 
 • przywrócenie ostatniego wyniku wyszukiwania w serwisie, 

Bila Trading korzysta też z usług podmiotów trzecich, których lista stale zmienia się, a które wykorzystują pliki cookies w następujących celach: 

 • monitorowanie ruchu na naszej stronie WWW, 
 • zbieranie anonimowych, zbiorczych statystyk, które pozwalają nam zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej strony internetowej i umożliwiają nam ciągłe doskonalenie naszych usług, 
 • ustalanie liczby anonimowych użytkowników naszej strony WWW. Potrzebne do analizy korzystania z serwisu, 
 • kontrolowanie jak często pokazywana jest użytkownikom wybrana treść, 
 • kontrolowanie jak często użytkownicy wybierają daną usługę, 

 Wśród tych podmiotów, w dacie sporządzenia niniejszego dokumentu, zaliczamy: 

 • Google Analytics (więcej informacji oraz dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics: tools.google.com), 

Użytkownik może zarządzać plikami cookies wykorzystywanymi przez Bila Trading lub przez jakichkolwiek innych zewnętrznych dostawców, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Bila Trading zastrzega jednocześnie, że po odrzuceniu plików cookies niektóre funkcje oferowane przez naszą stronę mogą nie działać prawidłowo, a nawet w niektórych przypadkach wiąże się to z całkowitym uniemożliwieniem korzystania z wybranego produktu. 

Logi dostępowe 

Zbieramy informacje dotyczące korzystania z serwisu przez jego użytkowników oraz ich adresy IP w oparciu o analizę logów dostępowych. Informacje te wykorzystujemy w diagnozowaniu problemów związanych z pracą serwerów, analizą ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa oraz w zarządzaniu stroną WWW. Adres IP jest wykorzystywany przez nas również w celach statystycznych, tj. do gromadzenia i analizy danych demograficznych osób odwiedzających witrynę (np. informacji o regionie, z którego nastąpiło połączenie). Na podstawie uzyskanych w podany wyżej sposób informacji w szczególnych przypadkach sporządzane są zbiorcze, ogólne zestawienia statystyczne, ujawniane osobom trzecim, współpracującym z nami. Obejmują one zwykle informacje o oglądalności serwisu. Zestawienia te nie zawierają jednak, co podkreślamy, żadnych danych pozwalających na identyfikację (określenie tożsamości) danego użytkownika serwisu. 

Informujemy jednocześnie, że możemy zostać zobowiązani do ujawnienia informacji dotyczących numeru IP danego użytkownika serwisu na żądanie uprawnionych do tego – w oparciu obowiązujące przepisy prawne – organów państwa w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami. 

Podstawy prawne przetwarzania 

W przypadku przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem przez użytkowników z serwisu WWW możemy mieć do czynienia z różnymi rodzajami podstaw prawnych przetwarzania, w zależności od kategorii danych osobowych, które przetwarzamy i celu przetwarzania. I tak na przykład: 

– dane osobowe osób odwiedzających nasze stronę internetowe przetwarzamy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych, np. dopasowując wyświetlane treści, lub na podstawie zgody w przypadku, gdy o wyrażenie takiej zgody zwróciliśmy się do osoby, której dane dotyczą, 

Poza danymi, o których była mowa w poprzedniej sekcji, od osób fizycznych, które kontaktują się z firmą Bila Trading w celu uzyskania informacji o ofercie lub podzielenia się uwagami dotyczącymi usług lub produktów firmy Bila Trading, a także kontaktujących się w celu zawarcia umowy, zbieramy następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu. W szczególności, osoby te mogą wysłać nam e-maila. Wiadomości takie zawierają nazwę użytkownika i adres e-mail, oraz dodatkowe informacje, jakie użytkownik chce zawrzeć w wiadomości. 

Zwracamy się z prośbą o niepodawanie za pośrednictwem e-mali informacji ze szczególnych kategorii danych osobowych (takich jak informacje o rasie czy pochodzeniu etnicznym, poglądach politycznych, przekonaniach religijnych lub filozoficznych, przynależności do związków zawodowych, informacji dotyczących zdrowia fizycznego lub psychicznego, danych genetycznych, danych biometrycznych, informacji o życiu seksualnym czy orientacji seksualnej oraz przeszłości kryminalnej). W przypadku podania takich informacji z jakiegokolwiek powodu, będzie to oznaczać wyraźną zgodę na zbieranie przez nas i wykorzystywanie takich informacji w sposób określony w niniejszym dokumencie lub określony w miejscu, gdzie informacje te zostały ujawnione. 

Podstawy prawne przetwarzania 

Powyższe dane zbieramy w oparciu o zgodę wyrażoną przez użytkownika kierującego powyższą prośbę do Bili Trading lub w celu wykonania umowy (realizacji żądania) zgłoszonego przez daną osobę. Dostarczone dane możemy przetwarzać również na podstawie usprawiedliwionego celu administratora danych. 

Przetwarzanie danych osobowych klientów i potencjalnych klientów Bila Trading

Bila Trading przetwarza dane osobowe swoich klientów i potencjalnych klientów. Wśród tych danych mogą znajdować się również dane osobowe osób związanych z klientami Bila Trading niebędącymi osobami fizycznymi (np. osoby kontaktowe). Dane osobowe tego rodzaju są przetwarzane w systemach informatycznych, którymi posługuje się Bila Trading. Dane osobowe przetwarzane na te potrzeby obejmują między innymi: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail lub dane kontaktowe. Nadto, w przypadku klientów, którzy zawarli z firmą Bila Trading umowy odpłatne, przetwarzamy również dane dotyczące płatności, w tym numery kart kredytowych lub numery rachunków bankowych. 

Automatyczne przetwarzanie danych osobowych 

Informacje, które gromadzimy w związku z korzystaniem z naszych usług nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania). 

Podstawy prawne przetwarzania 

Przetwarzanie danych osobowych osób fizycznych będących naszymi klientami opiera się na: 

– usprawiedliwionym interesie Bili Trading jako administratora danych (np. w zakresie tworzenia bazy danych, czynności analitycznych, w tym czynności dot. analizy korzystania ze strony internetowej, zabezpieczeniu dokumentacji na potrzeby obrony przed ewentualnymi roszczeniami lub na potrzeby dochodzenia roszczeń), 

– zgodzie, 

– wykonaniu zawartej umowy, 

– obowiązkach wynikających z prawa (np. prawa podatkowego lub przepisów o rachunkowości). 

Przetwarzanie danych osobowych osób fizycznych będących potencjalnymi klientami opiera się na: 

– usprawiedliwionym interesie Bili Trading jako administratora danych (np. w zakresie tworzenia bazy danych klientów), 

Jak długo przetwarzamy dane osobowe? 

Czas, przez jaki możemy przetwarzać dane osobowe, jest uzależniony od podstawy prawnej stanowiącej legalną przesłankę przetwarzania danych osobowych przez Bila Trading. W obowiązujących w Bila Trading politykach, w tym politykach dotyczących retencji danych, określamy, iż nigdy nie wolno nam przetwarzać danych osobowych ponad okres dłuższy niż wynika to z ww. podstaw prawnych. Stosownie do tego informujemy, że: 

1) w przypadku, gdy Bila Trading przetwarza dane osobowe na podstawie zgody, okres przetwarzania trwa do momentu wycofania tej zgody przez użytkownika, 

2) w przypadku, gdy Bila Trading przetwarza dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych, okres przetwarzania trwa do momentu ustania ww. interesu (np. okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych) lub do momentu sprzeciwienia się osoby, której dane dotyczą, dalszemu takiemu przetwarzaniu – w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami prawa przysługuje, 

3) w przypadku, gdy Bila Trading przetwarza dane osobowe, ponieważ jest to konieczne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa, okresy przetwarzania danych w tym celu określają te przepisy,  

4) w przypadku, gdy Bila Trading przetwarza dane osobowe potrzebne do wniesienia zarzutów prawnych lub podjęcia obrony przed zarzutami prawnymi, Bila Trading zachowa dane osobowe Użytkownika do zakończenia odpowiedniego okresu przechowywania lub do momentu rozstrzygnięcia przedmiotowych zarzutów,  

5) w przypadku braku konkretnych wymogów prawnych lub umownych, podstawowy okres przechowywania danych w przypadku zapisów i innej dokumentacji dowodowej sporządzonej w trakcie wykonywania umowy wynosi maksymalnie 10 lat. 

Kiedy i w jaki sposób udostępniamy dane osobowe podmiotom trzecim? Czy przekazujemy dane do państw trzecich? 

Przekazujemy dane osobowe innym podmiotom wyłącznie gdy zezwalają nam na to przepisy prawa. W takim przypadku, w stosownej umowie zawieranej z podmiotem trzecim przewidujemy postanowienia i mechanizmy bezpieczeństwa w celu ochrony danych oraz zachowania naszych standardów w zakresie ochrony danych, ich poufności i bezpieczeństwa. Umowy tego rodzaju zwane są umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, a Bila Trading ma kontrolę nad tym, w jaki sposób i w jakim zakresie podmiot, któremu Bila Trading powierzył przetwarzanie określonych kategorii danych osobowych dane te przetwarza. W związku z powyższym wskazujemy, że odbiorcami danych osobowych, które Bila Trading przetwarza jako administrator danych osobowych mogą być: 

– ww. podmioty przetwarzające dane osobowe na mocy umów powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. procesorzy), 

– podmioty świadczące usługi hostingowe na rzecz Bila Trading, 

– pozostali podwykonawcy Bila Trading, świadczący usługi z zakresu dostarczania oprogramowania, usług serwisowania oprogramowania lub sprzętu, z którego korzysta Bila Trading, a także dostawcy towarów i usług, z pomocy których korzystamy, 

– podmioty świadczące usługi z zakresu badań ankietowych, w tym badań NPS (satysfakcji klienta), 

– firmy windykacyjne, (przy czym dane osobowe przekazujemy tylko w takim zakresie, w jakim jest to rzeczywiście niezbędne dla osiągnięcia danego celu), 

– audytorzy i biegli rewidenci, doradcy prawni, doradcy podatkowi, 

– organy nadzorujące przestrzeganie prawa, organy regulacyjne i inne organy administracji publicznej, (przy czym w dwóch ostatnich przypadkach dane przekazujemy tylko wówczas i tylko w takim zakresie, w jakim jest to rzeczywiście niezbędne i wymagane w myśl bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa i w sposób zgodny z tymi przepisami). 

Jakie prawa przysługują podmiotom, których dane dotyczą i jaki jest sposób ich realizacji? 

Osoby fizyczne mają określone prawa dotyczące swoich danych osobowych, a Bila Trading jako administrator danych odpowiada za realizację tych praw zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku wszelkich pytań i próśb dotyczących zakresu i realizacji praw, a także w celu skontaktowania się z nami w celu skorzystania z określonego uprawnienia w zakresie ochrony danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem e-mail: biuro@bila.pl .  

Zastrzegamy sobie prawo realizacji poniższych uprawnień po pozytywnym zweryfikowaniu tożsamości osoby ubiegającej się o dokonanie danej czynności. 

Dostęp do danych osobowych 

Osoby fizyczne mają prawo dostępu do swoich danych, które przechowujemy jako administrator danych. Prawo to można zrealizować poprzez wysłanie e-maila na adres: biuro@bila.pl. 

Zmiana danych osobowych 

Zmiany, w tym zaktualizowania swoich danych osobowych, które przetwarza Bila Trading można dokonać poprzez wysłanie e-maila na adres e-mai: biuro@bila.pl. 

Wycofanie zgody 

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, osoby fizyczne mają prawo w dowolnej chwili wycofać tę zgodę. Informujemy o tym prawie w każdym momencie zbierania zgód i umożliwiamy wycofanie zgody w tak łatwy sposób, jak jej udzielono. W przypadku braku odmiennej informacji, to znaczy jeśli nie podaliśmy innego adresu czy numeru kontaktowego celem wycofania zgody, prosimy o przesłanie do nas maila na adres biuro@bila.pl. 

Prawo do ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych 

Osoby fizyczne mają prawo ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych w dowolnej chwili, ze względu na ich szczególną sytuację, chyba że przetwarzanie jest wymagane zgodnie z przepisami prawa. 

Osoba fizyczna może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jej danych osobowych, gdy: 

 • przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazła, 
 • dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.  

Z prawa sprzeciwu można skorzystać od 25 maja 2018 roku. 

Z kolei w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych podpowiadamy, że przysługuje ono np. gdy dana osoba zauważy, że jej dane są nieprawidłowe. Wówczas może żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych. 

Pozostałe prawa: prawo żądania usunięcia danych i prawo do przenoszenia danych 

W przypadku chęci realizacji tych praw, należy wysłać maila na adres biuro@bila.pl. 

Z prawa do usunięcia danych można skorzystać np. gdy dane osoby fizycznej nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Bila Trading albo gdy osoba fizyczna wycofa swoją zgodę na przetwarzanie danych przez Bila Trading. Nadto, w przypadku, gdy osoba fizyczna zgłosi sprzeciw wobec przetwarzania jej danych lub gdy jej dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem. Dane powinny być również usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa. 

Z kolei prawo do przenoszenia danych przysługuje wówczas, gdy przetwarzanie danych osoby odbywa się na podstawie zgody osoby fizycznej lub umowy zawartej z nią oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny. 

Wszelkie pozostałe pytania, wątpliwości i skargi 

W razie, gdybyście mieli Państwo jakiekolwiek pytania, zastrzeżenia lub wątpliwości dotyczące treści niniejszej Polityki prywatności lub sposobu w jaki przetwarzamy dane osobowe, jak również skargi dotyczące tych kwestii, prosimy o przesłanie e-maila wraz ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi skargi na adres biuro@bila.pl.Wszelkie otrzymane skargi zostaną rozpatrzone i udzielimy na nie odpowiedzi. 

Osoby, których dane osobowe przetwarza Bila Trading, mają również prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

Czy i kiedy możliwe są zmiany niniejszej Polityki prywatności? 

Zobowiązujemy się do regularnego przeglądu niniejszej Polityki prywatności i jej zmiany w sytuacji, gdy okaże się to niezbędne lub pożądane z uwagi na: nowe przepisy prawa, nowe wytyczne organów odpowiedzialnych za nadzór nad procesami ochrony danych osobowych, najlepsze praktyki stosowane w obszarze ochrony danych osobowych. Zastrzegamy również możliwość zmiany niniejszej Polityki prywatności w przypadku zmian technologii, przy wykorzystaniu której przetwarzamy dane osobowe (o ile zmiana jej wpływa na brzmienie niniejszego dokumentu), a także w razie zmiany sposobów, celów lub podstaw prawnych przetwarzania przez nas danych osobowych. 

Ostatnia aktualizacja niniejszego dokumentu miała miejsce dnia 25.05.2018 r 

Print Friendly, PDF & Email