Gotowy na MiFID II ?

MiFID II - nowa dyrektywa unijna

Aktualizacja !
Komisja Europejska zdecydowała o przesunięciu dotychczas obowiązującej daty wejścia w życie nowych regulacji w ramach dyrektywy MiFID II o 12 miesięcy, tj. do dnia 03-01-2018!
Z dniem 03-01-2017 03-01-2018 w krajach europejskich wchodzi w życie znowelizowana dyrektywa MiFID II (PDF), która ma na celu zapewnienie silniejszej ochrony inwestorów i przejrzystości dla klientów. Oznacza to między innymi, że nagrywanie rozmów telefonicznych , w których zamawiane są usługi wspomnianych instytucji – a nawet tylko udzielane są porady lub informacje – staje się koniecznością!
Artykuł 16, pkt 7 wspomnianej dyrektywy mówi wprost:

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r.

Artykuł 16
Wymogi organizacyjne

7. Rejestracją objęte są nagrania rozmów telefonicznych (..) dotyczących przynajmniej transakcji przeprowadzonych w ramach zawierania transakcji na własny rachunek oraz świadczenia usług wynikających ze zleceń klientów, związanych z przyjmowaniem, przekazywaniem oraz wykonywaniem zleceń klientów.
Takie rozmowy telefoniczne (..) obejmują również rozmowy telefoniczne (..), w wyniku których ma dojść do zawarcia transakcji na własny rachunek lub do świadczenia usług wynikających ze zleceń klientów, związanych z przyjmowaniem, przekazywaniem oraz wykonywaniem zleceń klientów, nawet jeżeli te rozmowy (..) nie skutkują zawarciem takich transakcji lub świadczeniem usług wynikających ze zleceń klientów.
W tym celu firma inwestycyjna podejmuje wszelkie rozsądne działania, aby rejestrować stosowne rozmowy (..).
(..) Zapisy przechowywane na podstawie niniejszego ustępu udostępnia się klientowi na jego żądanie oraz przechowuje się je przez okres pięciu lat, a w przypadku gdy żąda tego właściwy organ, przez okres do siedmiu lat.

 

Dodanie paneuropejskiego wymogu rejestrowania i przechowywania nagranych rozmów stanowi znaczne rozszerzenie obecnych polityk europejskich.
MiFID II zawiera również wyraźny wymóg, że zarząd musi mieć skuteczną kontrolę nad polityką rejestracji i archiwizacji rozmów. Ponadto, firmy muszą monitorować nagrane rozmowy w celu zapewnienia zgodności z wymogami regulacyjnymi. Monitoring ten określony jest jako „oparty na ryzyku” i proporcjonalny. Firmy muszą więc wdrożyć praktyki ustawicznej kontroli poprawności i komplementarności rejestracji rozmów telefonicznych.


MiFID – Dyrektywa w sprawie rynków instrumentów finansowych
(ang. Markets in Financial Instruments DirectiveMiFID) – Obowiązujące od 30 kwietnia 2004 prawo dotyczące 30 państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego (27 członków Unii Europejskiej oraz Liechtenstein, Norwegia, Islandia), którego główne cele ustanowienia to zwiększenie i regulacja konkurencji rynkowej oraz ochrony klientów na europejskich rynkach finansowych usług inwestycyjnych.

Wytyczne MiFID obejmują wszystkie banki, brokerów, giełdy, doradców inwestycyjnych i większość instytucji świadczących usługi finansowe na rynku kapitałowym.

Instrumenty finansowe, do których mają zastosowanie przepisy MiFID to zbywalne papiery wartościowe (w tym akcje), instrumenty rynku pieniężnego, jednostki funduszy inwestycyjnych, walutowe kontrakty terminowe typu forward, walutowe transakcje opcyjne, umowy terminowe na stopę procentową oraz instrumenty pochodne dotyczące przenoszenia ryzyka kredytowego.

(-)Wikipedia

Print Friendly, PDF & Email