Warunki Gwarancji

Obowiązujące od 15 marca 2012 (wersja poprzednia obowiązywała od 01 października 2010 do 14 marca 2012)

1. Poniższe terminy, w braku odmiennego określenia w dalszej części Warunków Gwarancji, oznaczać będą odpowiednio:
a) Sprzedawca, Gwarant – firma Bila Trading
b) Serwis – usługi i wsparcie techniczne realizowane przez firmę Bila Trading
c) Urządzenie – produkt objęty gwarancją
d) Użytkownik – podmiot lub osoba nabywająca Urządzenie od Sprzedawcy

2. Sprzedawca gwarantuje dobrą jakość i sprawne działanie Urządzenia, pod warunkiem użytkowania go zgodnie z instrukcją obsługi. Wszelkie wady fizyczne urządzenia ujawnione w okresie trwania gwarancji, z wyjątkiem przypadków opisanych w dalszych punktach Warunków Gwarancji, będą usuwane na koszt Gwaranta, pod warunkiem stosowania się do procedury reklamacyjnej opisanej w dalszej części Warunków Gwarancji. Jeśli naprawa Urządzenia w czasie określonym w dalszej części Warunków Gwarancji nie będzie możliwa, Użytkownikowi przysługuje prawo do wymiany Urządzenia na wolne od wad. W przypadku naprawy lub wymiany Urządzenia, okres trwania gwarancji zostanie wydłużony o czas trwania naprawy.

3. Okres Gwarancji trwa zasadniczo 12 pełnych, kolejnych miesięcy od daty zakupu Urządzenia przez Sprzedawcę lub jeżeli na fakturze sprzedaży zawarto instalację Urządzenia – od dnia podpisania protokołu odbioru Urządzenia potwierdzającego jego zainstalowanie i uruchomienie. Okres gwarancji może być wydłużony do 24 lub 36 miesięcy (usługa dodatkowo płatna), jeśli producent Urządzenia lub Sprzedawca oferują taką możliwość.

4. Jedynym i niezastępowalnym dowodem gwarancji jest faktura zakupu Urządzenia. W przypadku przedłużenia gwarancji lub wykupienia przez Użytkownika usługi serwisu specjalnego dodatkowym dowodem potwierdzającym czas i warunki usług może być odpowiednia Umowa.

5. Użytkownik ma obowiązek zapoznać się z instrukcją obsługi Urządzenia oraz przestrzegać zasad jego prawidłowego użytkowania.

6. Roszczenia gwarancyjne nie obejmują czynności przewidzianych w instrukcji obsługi Urządzenia, do wykonania których Użytkownik zobowiązany jest we własnym zakresie, w tym do konfiguracji lub do zmiany konfiguracji Urządzenia, z wyjątkiem konfiguracji Urządzania wykonanej w czasie instalacji Urządzenia.

7. Gwarancji nie podlegają:
a) uszkodzenia mechaniczne, termiczne, chemiczne i wszystkie inne spowodowane działaniem lub zaniechaniem działania Użytkownika albo działaniem siły zewnętrznej (np. przepięcia w sieci, wyładowania atmosferyczne),
b) uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją obsługi: użytkowania, instalacji, przechowywaniu i transportu Urządzenia,
c) uszkodzenia powstałe w wyniku nieprawidłowego podłączenia sprzętu do sieci zasilającej,
d) materiały eksploatacyjne, które wyłącza spod gwarancji producent,
e) uszkodzenia i problemy powstałe w wyniku zabrudzenia sprzętu, a także wywołane przez przedmioty obce, które dostały się do wnętrza Urządzenia (np. płyny itp.). Do czyszczenia sprzętu nie wolno używać ostrych, drapiących gąbek, skoncentrowanych środków myjących zawierających piasek lub kwasy, ani rozpuszczalników chemicznych.
f) nieprawidłowości we współpracy Urządzenia z oprogramowaniem i sprzętem innych producentów,
g) uszkodzenia powstałe na skutek przeróbek i zmian konstrukcyjnych dokonanych przez użytkownika;

8. Jeżeli zareklamowane Urządzenie jest sprawne lub zaistniałe uszkodzenia czy problemy z Urządzeniem nie podlegają gwarancji, Gwarant może obciążyć Użytkownika kosztami związanymi ze sprawdzeniem i ewentualnie czyszczeniem oraz konserwacją Urządzenia, jak również kosztami transportu lub konfiguracji.

9. Utrata gwarancji następuje w przypadku:
a) zerwania lub naruszenia plomb gwarancyjnych lub nalepek z numerami seryjnymi,
b) dokonania samodzielnych napraw i przeróbek przez nieupoważnione przez Gwaranta na piśmie osoby,

10. Uprawnienia z tytułu gwarancji nie obejmują prawa Użytkownika do domagania się zwrotu korzyści utraconych w związku z nieprawidłowym działaniem Urządzenia. Bila Trading wyłącza swoją odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikłe z użytkowania lub niemożności użytkowania Urządzenia, w tym za szkody wynikłe z jego wad.

11. Bila Trading może uchylić się od odpowiedzialności gwarancyjnej, jeżeli zaistnieją zakłócenia w działalności firmy spowodowane nieprzewidzianymi okolicznościami (np. niepokojami społecznymi, klęskami żywiołowymi, ograniczeniami importowymi lub innymi ograniczeniami wprowadzonymi przez obowiązujące przepisy prawne).

12. W przypadku braku możliwości dokonania naprawy lub wymiany Urządzenia na wolne od wad z powodu braku określonego modelu w ofercie, Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wymiany wadliwego Urządzenia na inny model o porównywalnych parametrach technicznych. W razie braku w ofercie również takiego modelu, Sprzedawca może dokonać – za zgodą Użytkownika – wymiany na urządzenia o lepszych właściwościach, za dopłatą różnicy ceny.

13. Czas i koszt naprawy gwarancyjnej:
a) ujawnione usterki będą usuwane bezpłatnie w terminie do 14 dni roboczych od dnia dostarczenia Urządzenia do Serwisu.
b) okres naprawy wyjątkowo może ulec wydłużeniu, jeżeli naprawa będzie wymagała skorzystania ze specjalistycznego serwisu producenta lub importu podzespołów niezbędnych do naprawy z zagranicy. Bila Trading dołoży wszelkich starań, aby dokonać naprawy w najkrótszym czasie.
c) koszty robocizny oraz części zamiennych ponosi Gwarant.

14. Wsparcie zdalne i telefoniczne
W ciągu pierwszych 30 dni trwania gwarancji Użytkownik ma prawo do bezpłatnego wsparcia telefonicznego i/lub zdalnego w odniesieniu do zakupionego Urządzenia, jego wdrożenia i konfiguracji.

15. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi Warunkami Gwarancji, zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Print Friendly, PDF & Email